Tips för social integration på arbetsplasten

34202146 - multiethnic group of friends in a circle

 

Att anställa någon med en annan bakgrund är det första och det viktigaste steget då målet är arbetsmarknadsintegration. Nästa steg handlar om HUR vi gör detta på bästa sätt och då är målet social integration, alltså hur vi kan jobba tillsammans och skapa respektfulla, ömsesidiga och tvärkulturella relationer. Forskning visar att social integration inte händer automatiskt bara för att vi vistas i samma lokaler utan kräver ofta medvetet arbete.

 

Grunden för relationer mellan människor från olika kulturer är densamma som för alla relationer; öppenhet, nyfikenhet och en ömsesidig vilja att lära känna varandra. Men, det finns några saker som man kan tänka på för att underlätta, för alla inblandade, när man kommer från olika bakgrunder. Tipsen är baserade på vetenskapliga teorier, empiriska forskningsresultat och från erfarenheter.

Bjud in.

Hur brukar du/ni bete er när någon ny har börjat på ert jobb? Bjud med din nya arbetskamrat på lunch eller fikapaus, be hen sitta vid ert bord och presentera din nya kollega för gamla kollegor. Du kan ju rutinerna, känner redan personer och hittar på stället vilket ger en trygghet som är lättare att bjuda in i än att ta sig in i utifrån. För någon som aldrig har jobbat på en svensk arbetsplats är det mycket som kan vara svårt att plocka upp, som att vi fikar en viss tid varje dag och att det kan ses som osocialt om man inte dyker upp i personalrummet just den tiden.

Utse en mentor.

Det kan vara bra att utse en handledare/mentor som har det övergripande ansvaret och den som den nyanställda kan vända sig till i första hand. Detta mentorskap kan vara bredare än att bara peka ut arbetsuppgifter och behöver ofta innefatta känslomässigt stöd och besvarande av frågor utanför arbetsrollen. Första steget för att kunna göra ett bra jobb är att man känner trygghet och tillhörighet. Ett bra sätt kan vara att i början av anställningen sitta ner och göra en överenskommelse av vad som innefattas i rollerna, vad som förväntas och vad de olika partnerna vill ha ut av anställningen – vad är viktigast, vad ska fokuseras på?

Allas ansvar.

Men, integration är allas uppgift och detta bör tydliggöras och vara uttalat. Teorier menar att ledningens/chefens tydliga engagemang och uttalade stöd är viktiga för att det ska genomsyra hela företaget och värderas av de anställda.

Kulturell medvetenhet.

Kulturell kompetens, interkulturell kompetens, tvärkulturell kompetens, det finns många begrepp och de skiljer sig lite åt, men grunden är att bli medveten om den egna kulturen i relation till andra kulturer och en förståelse för dessa skillnader. Det handlar om en medvetenhet om hur de egna och andra människors beteenden är kopplade till kultur och kulturella normer och en förmåga att förstå och tolka andra människor utifrån den kulturella bakgrund de har. Svenskar har till exempel tydligare gränser mellan arbete och privatliv och kan uppfattas som asociala, tråkiga och svåra att lära känna då vi inte vill umgås efter arbetstid. Medvetenhet om detta, från svenskar och personer från andra kulturer gör det möjligt att undvika missförstånd och beteenden kan tolkas utifrån den kunskap man har om kulturella skillnader.

Lyssna och lär.

Det är lätt att tänka att det svenska sättet är det enda sättet och det bästa sättet att göra saker på. Så kanske det är, eller så är det inte så, men helt ofrånkomligen så kan saker alltid bli bättre och vi alla kan lära av andra sätt, få nya infallsvinklar och öka vår förståelse. Om vi är öppna och villiga att lyssna så kan en person utifrån komma med nya infallsvinklar eller konkreta tips som utvecklar verksamheten och gör arbetsplatsen mer effektiv. Det kan gälla saker som är direkt kopplade till olika kulturer, så som språk, kontakter i andra länder och förståelse för hur man tänker inom andra kulturer, men även saker som mer handlar om själva yrkesutövandet.

En win-win situation.

Nyckeln ligger i att se det som ett ömsesidigt utbyte – inte som att ”vi” gör ”dom” en tjänst enbart. Se detta som ett tillfälle för ert företag att öka den egna kunskapen, få ett breddat perspektiv och lära sig nya saker. Forskning visar också att interetniska relationer ger tillfällen att utforska den egna etniska identiteten, vem man är och varför man gör som man gör. Det är i mötet med folk andra enticiteter som vi blir medvetna om vår egen etniska identitet och vad det innebär att för oss att vara t.ex. svensk. I den globala värld vi lever i idag är detta värdefulla kunskaper och något som vi tjänar på att utveckla.

Vädra fördomarna.

Alla har fördomar, varse sig vi är medvetna om dem eller vill kännas vid dem. Det är naturligt för oss människor att gruppera och att till viss del tillskriva folk egenskaper utifrån tillhörighet till dessa grupper. Problem uppstår när vi utgår från att våra fördomar är sanna och då de står i vägen för att se människan bakom våra fördomar. Försök att inte anta saker om utan fråga personen själv. Det är troligt att fördomar, stora som små, kommer att medvetandegöras och ”bubbla” upp i det dagliga arbetet, och det kan då vara bra att skapas tillfällen då dessa kan vädras i en öppet och icke-dömande miljö.

Fokusera på gemensamma nämnare.

Vänskap och relationer har sin grund i likhet och vi söker oss till folk som är lika oss själva. I början av relationer ligger fokus på yttre och ytliga faktorer, men med tiden blir djupare faktorer, som värderingar, attityder och intressen mer viktiga. Ett sätt att bygga relationer är därmed att fokusera på likheter istället för olikheter, hitta gemensamma nämnare och skapa gemensamma mål som man kan sträva mot tillsammans.

Var flexibel.

Om möjligt, försök att vara flexibla och ta det lite som det kommer, och låt er nyanställda själv vara med och utforma arbetsuppgifter efter kunskap, förutsättningar och intressen. På så sätt tas just den personens unika egenskaper och kunskaper till vara på bästa sätt, och fokus flyttas från hinder till möjligheter.
Ylva Svensson är forskare i psykologi och forskar om social integration och de faktorer som underlättar och står i vägen för relationer mellan människor med olika etniska bakgrunder.

Bild2

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.