Opportunity Day

BESÖK OPPORTUNITY DAY

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb.  Vår idé är enkel. Det handlar om att 1; Visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Och att 2; Skapa nya plattformar för möten. Dels för att mötas över osynliga gränser i staden. Dessutom för att skapa nya kontakter och nätverk. Anmäl er och var med och bygg ett bättre Göteborg.

Mässa

Clarion Hotel post, kl 09.30-17.00

I anslutning till seminarierna och jobbmatchningen når du mässan. Här möter du olika pusselbitar som finns för att öka matchningen på arbetsmarknaden. Möt utställare som erbjuder mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, praktikförmedling, CV-skrivning, information om yrkesväxling med mera. 

VI STÄLLER UT PÅ MÄSSAN

Eductus är ett auktoriserat utbildnings- och matchningsföretag som finns på flera orter i Sverige med huvudkontor i Göteborg. Efter mer än trettio år i branschen vet vi hur arbetsmarknaden fungerar och hur vi på bästa sätt stöttar arbetssökande vidare till jobb eller studier. Genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät med arbetsgivare både lokalt och nationellt. På Eductus matchar vi kompetens mot arbetsmarknadens behov! Vår vision är enkel: Alla kan ta ett jobb! Vi ska vara det självklara valet för alla som vill ta ett jobb. Med rätt kunskaper och förutsättningar så finns det ett jobb för alla. Vägen dit kan se olika ut. Våra tjänster och utbildningar är byggstenar vars yttersta syfte är att leda till jobb. Jobbet är alltid målet. Eductus är också en del av en av Sveriges största utbildningsföretag, AcadeMedia. Genom det har vi en bred kunskap om vilka utbildningsvägar som säkrast leder till jobb. Nio av tio som valt Eductus rekommenderar oss till andra.
Eductus is an authorised education and job matching company, operating in many cities around Sweden and with our head office in Gothenburg. With more than 30 years of expertise in the field, we know how the work labour market functions and how to support job seekers in the best way. During this time, we have built a great network with employees locally and nationally. At Eductus, we match competence with the needs of the work labour market! Our vision is simple: Everyone can get a job! We are the obvious choice for every job seeker. With our knowledge, we create work opportunities for everyone we work with. Our services and educations are steppingstones towards a job. The path for every individual can look different, but the main goal is aways employment. Eductus is also part of Sweden’s biggest education company, AcadeMedia. We, therefore, have expert knowledge on the most conducive education paths that lead to work. Nine of ten participants choosing Eductus, recommend us to others. Welcome to the future!
Help Ukraine in Gothenburg” förkortad ”HUG” är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari 2022 som ett svar på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi är en plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där människor på flykt kan få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Vi fyller informations samt stödgapet genom att dagligen ta emot Ukrainare till våran HUG-center och HUGGIS samt bedriver callcenter för akuta situtioner och konsultation och administrerar hemsidan där vi förmedlar relevant och viktig information på ukrainska. HUG-center kan idag erbjuda språk kurser, jobb coaching och mentorskap, advokathjälp och free-shop. HUGGIS-center för barn och ungdomar erbjuder öppen förskola, barnpassning och barnaktiviteter, musikskola och “Lilla illustratör “ art-terapi och svenska kurser för barn och ungdomar. HUG förmedlar och förhandlar kulturella event och utflykter att få möta ukrainska traditioner, mat och musik, konst och hantverk samt få ta del av levande historia och ukrainska kulturarvet.
Help Ukraine in Gothenburg” abbreviated ”HUG” is an NGO and member-driven organization which was established on February 26, 2022 as a response to Russia’s full-scale invasion of Ukraine. We are a platform with the vision of a fair and sustainable world in peace, where people fleeing the war can become active and integrated members of society. We fill the informational and social support gap though accommodating Ukrainians in our centers, operating call centers for emergency and consultations, administering a website in Ukrainian. The HUG center offers today, among other things, language courses, job coaching & mentorship, accommodation, legal support and free shop. The HUGGIS center for children and teenagers offers open preschool and events for children, Swedish courses and art school. HUG also arranges cultural events to meet Ukrainian traditions and experience living history and Ukrainian cultural heritage.
FRAM är ett kompetens- och utbildningsföretag inom hotell- restaurang och mässbranschen. Vi utbildar framtidens restaurangare och hjälper företag med rätt personal. Vi ska bli Sveriges roligaste restaurangföretag och vi behöver dig med på vägen dit! Vi tycker att du som jobbar i branschen förtjänar en arbetsplats där du får möjligheten att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt och där gemenskap, yrkesstolthet, high-fives, personalfester och glädje är drivkraften. Låter det bra? Vi tänkte väl det. Välkommen till FRAM!
FRAM is a competence and education company within the hotel, restaurant and exhibition industry. We are going to become Sweden’s funnest restaurant company and we need you along the way! We think that you who work in the industry deserve a workplace where you get the opportunity to develop, both personally and professionally, and where community, professional pride, high-fives, staff parties and joy are the driving force. Does it sound good? We thought so. Welcome to FRAM!
Curonova arbetar med att stötta, coacha och matcha ut människor i arbete eller studier. Du som börjar hos oss är först inskriven hos Arbetsförmedlingen och blir sen ihopkopplad med din egen Matchare. Hos Curonova får du en personlig Matchare som guidar dig genom hela processen, från att du kommer in för ett första utvärderingssamtal till det att du ska börja på ditt nya jobb eller studier. Matcharen är din personliga mentor, en mästare på jobbsökande, som vet hur man navigerar arbetsmarknaden och tränar dig inför varje steg på resan.
Curonova works with supporting, coaching and matching people to a new job or studies. To start with us you must be registered at Arbetsförmedlingen. At Curonova, you’ll have a personal Matchmaker who will guide you through the entire process, from the moment you walk in for an initial assessment interview to the moment you start your new job or start your studies . The Matchmaker is your personal mentor, a master job seeker who knows how to navigate the job market and coaches you through every step of the journey.
Öppet Hus är en ideell organisation för mångfald som är politiskt och religiöst obunden. I mer än 10 år har vi sammanfört unga vuxna som ofta är nya i Sverige med en personlig mentor i arbetslivet. Det är genom kontakter och nätverk som man får ett arbete inom sin bransch. Vi fokuserar på att matcha personer utifrån yrkesinriktning, utbildning och intressen för att få det ultimata resultatet där våra adepter får en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och dörröppnare till arbetsmarknaden. Vi är verksamma i Göteborgsområdet. Öppet Hus erbjuder gratis mentorprogram och mötesplatser för breddat nätverk, arbetsmöjligheter, inspiration och personlig utveckling. Mentorprogrammen pågår ett år och startar löpande under året.
Öppet Hus is a non-profit organization with focus on diversity. The organization is politically and religiously independent. For more than 10 years, we have brought together young adults who are often new in Sweden with a personal mentor in their work field. It is through contacts and networks that you get a job in your industry. We base the mentoring programs on professional orientations, interests and needs to get the ultimate result where our mentees get a committed interlocutor, who can become a valuable reference and door opener to the labor market. We operate in the Gothenburg area. Öppet Hus offers free mentoring programs and activities to broadening your network, work opportunities, inspiration and personal development. The mentoring programs goes for one year and start continuously during the year.
Support Group startade som ett initiativ i Sveriges största asylläger 2014. Två år senare blev det en officiellt registrerad som en europeisk organisation. Support Group Networks målgrupp är asylsökande, flyktingar, invandrare och migranter, nyanlända. SGN samarbetar med lokala samhällen, kommuner, föreningar, frivilligorganisationer, grupper och enskilda volontärer. SGN fokusområden: 1- Advokatarbete och självförstärkning 2- Främja interkulturalitet 3- Business empowerment 4- Akademisk inkludering Pågående projekt: 1- Trollättan interkulturella centrum 2- Vänersborg Interkulturella Centrum 3- ODE-projekt 4- Alla under samma sol 5- Starkt kvinnligt nätverk 6- Ungdomscentrum Europeiska projekt: 1- Moveurope! 2- Refuge-ED 3- SINC
Support Group Network is a migrant-led organization initiated by refugees to support refugees on all levels with a special focus on social inclusion, business empowerment, interculturality, and higher education inclusion. Empowerment: Empowering refugees, newcomers and asylum seeker to take the lead in their own matters. Advocacy: Advocating for more equal chances of participation on all levels. Inclusion: Supporting entrepreneurs to start or develop their business, and supporting job seekers in their mission.
En privat arbetsförmedling som skapar jobbmöjligheter! EnRival sätter människor i arbete och verksamheter i rullning. Det har vi gjort sedan starten 2005. Vi hjälper dig som står utanför arbetsmarknaden att ta dig dit. Samtidigt ser vi till att du som är företagskund får den kompetens du behöver för att få dina behov uppfyllda.
A private employment agency that creates job opportunities! EnRival puts people to work and businesses in motion. We have done that since the beginning in 2005. We help you who are outside the labor market to get there. At the same time, we make sure that you, as a business customer, get the skills you need to meet your needs.
#CareConnectWithUkraine är ett ideellt projekt, med uppdraget att matcha internationella talanger med arbetsgivare som letar efter specifika kompetenser. Vi stödjer och hjälper till att skapa bättre förutsättningar för ukrainare som kommer till Sverige, för att kunna hitta sin plats på arbetsmarknaden och bidra till det svenska samhället. I samarbete med företag, sociala och statliga organisationer genomför vi jobbmässor, stödjer i processen att anställa ukrainska talanger samt arrangerar mentorskapsprogram och praktikplatser i lokala företag. Vi är baserade i Göteborg, men arbetar över hela Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av Lindholmen Science Park, Help Ukraine Göteborg, International House Göteborg, Västra Götalandsregionen, och finansieras av Europeiska socialfonden.
#CareConnectWithUkraine is a non-profit project with the main mission of matching international talents with employers looking for competences. We support and help create better conditions for Ukrainians coming to Sweden to be able to find their place in the labour market and be included in the society. We are based in Gothenburg and work across the whole region of Västra Götaland, with the focus on Metropolitan Gothenburg (Göteborgsregionen). In cooperation with companies, social and governmental organizations we are conducting job fairs, supporting in the process of hiring Ukrainian talents, arranging mentorship programs and internships in local companies. The project is run by Lindholmen Science Park, Help Ukraine Gothenburg, International House Gothenburg, the Region of Västra Götaland, and is financed by the European Social Fund.
Innovativ kompetensförsörjning och kompetensutvecklingsföretag, en effektiv aktör på arbetsmarknaden inom Rusta och Matcha, rekrytering och Bemanning. Jobbar med personlig jobbcoachning, studievägledning och kunskap kring var och hur hittas jobb.
MegaJobs is an effective partner in the Swedish labor market since 2015 aims to improving job seekers skills, recruitment and staffing. Works with personal job coaching, study guidance and boosting the knowledge of where and how to find jobs.
#CareConnectWithUkraine är ett ideellt projekt, med uppdraget att matcha internationella talanger med arbetsgivare som letar efter specifika kompetenser. Vi stödjer och hjälper till att skapa bättre förutsättningar för ukrainare som kommer till Sverige, för att kunna hitta sin plats på arbetsmarknaden och bidra till det svenska samhället. I samarbete med företag, sociala och statliga organisationer genomför vi jobbmässor, stödjer i processen att anställa ukrainska talanger samt arrangerar mentorskapsprogram och praktikplatser i lokala företag. Vi är baserade i Göteborg, men arbetar över hela Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av Lindholmen Science Park, Help Ukraine Göteborg, International House Göteborg, Västra Götalandsregionen, och finansieras av Europeiska socialfonden.
#CareConnectWithUkraine is a non-profit project with the main mission of matching international talents with employers looking for competences. We support and help create better conditions for Ukrainians coming to Sweden to be able to find their place in the labour market and be included in the society. We are based in Gothenburg and work across the whole region of Västra Götaland, with the focus on Metropolitan Gothenburg (Göteborgsregionen). In cooperation with companies, social and governmental organizations we are conducting job fairs, supporting in the process of hiring Ukrainian talents, arranging mentorship programs and internships in local companies. The project is run by Lindholmen Science Park, Help Ukraine Gothenburg, International House Gothenburg, the Region of Västra Götaland, and is financed by the European Social Fund.

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige och utomlands. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en idéburen organisation som är fristående från partipolitiska, religiösa, fackliga och kommersiella särintressen.


Kunskap förändrar. 

Folkuniversitetet offers a wide range of adult education courses throughout Sweden and abroad. Our idea is to give people the tools to have a richer life through knowledge and creation. We believe knowledge to be intrinsically valuable, to the individual and to society as a whole. Folkuniversitetet is an independent, non-profit adult education association. 

Knowledge makes a difference.

Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.


Företaget är grundat i Uddevalla och fick därför namnet Bahusia då det är Bohuslän på latin. Vi startades 2005 utifrån god branschkunskap med intresse för individers utveckling i arbetslivet.

Företaget består idag av ett moderbolag och tre dotterbolag.


Vårt moderbolag Bahusia AB arbetar med konsulttjänster och HR-rådgivning
Våra dotterbolag är: 
• Bahusia Personalförmedling som arbetar med rekrytering och personaluthyrning.
• Bahusia Redovisning som arbetar med redovisning och löneadministration.
• Bahusia Utveckling som arbetar med företagsutbildningar och omställning, bland annat Rusta och Matcha och karriärrådgivning.

The company is founded in Uddevalla and got the name Bahusia because that means Bohuslän in Latin. Bahusia started 2005 based on good industry knowledge with an interest for individual development in working life. 

Our company consists of Bahusia AB and three subsidiaries The subsidiaries are:
Bahusia Personalförmedling works with recruitment and staffing.
Bahusia Redovisning works with accounting and payroll administration.
Bahusia Utveckling works with business training and conversion, such as Rusta och Matcha and career counselling.

A-Karriär är en privat arbetsförmedling med över 40 års erfarenhet av att hjälpa arbetssökande inom olika branscher att hitta sitt drömjobb. 

Inom tjänsten Rusta och Matcha hjälper vi dig som är arbetssökande att hitta ett jobb eller en utbildning som passar dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov. Vi har goda kontakter på arbetsmarknaden generellt och inom vår egen företagsgrupp har vi bemanning och rekrytering inom logistik, bygg, administration, chefspositioner och specialisttjänster. Vi använder oss av moderna metoder som leder till en långsiktig lösning för dig på kortast möjliga tid.

A-Karriär är auktoriserade av bemanningsföretagen och ISO-certifierade enligt 9001 och 14001 vilket innebär att vi uppfyller kraven för kvalitets- och miljöcertifiering.

A-Karriär is a private employment agency with over 40 years of experience in helping jobseekers in various industries find their dream job. 

Within the Rusta and Matcha service, we help you as a jobseeker to find a job or training that suits your previous experience, circumstances and needs. We have good contacts in the labour market in general and within our own group of companies we have staffing and recruitment in logistics, construction, administration, management positions and specialist positions. We use modern methods that lead to a long-term solution for you in the shortest possible time.

A-Karriär is authorised by the employment agencies and certified according to ISO 9001 and 14001, which means that we meet the requirements for quality and environmental certification.

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker. Sedan 2016 har vi matchat kompetensen hos nyanlända akademiker med kompetensbehoven hos arbetsgivare runt om i hela landet. Programmet är fyra månader långt och riktar sig till akademiker med en examen inom IT, ingenjörsvetenskap, arkitektur, ekonomi, HR eller naturvetenskap. Jobbsprånget finansieras av regeringen via Tillväxverket and Knut & Alice Wallenberg stiftelsen.

Jobbsprånget is Sweden’s largest internship programme for newcomer academics. We have matched the competences of newcomer academics with the competence demand of employers throughout Sweden since our inception in 2016. The internship programme is 4 months long and is intended for newcomers with background within IT, engineering, architecture, economics, Human Resources and natural sciences.
Jobbsprånget is financed by the Swedish government (via Tillväxverket) and Knut & Alice Wallenbert foundation. 

ANMÄL ER TILL MÄSSAN